Linéarisme et Infrastructures Syntaxiques

Inivèsite Leta Ayiti
Laboratwa Lang, Sosyete, Edikasyon (LangSE)

Avi
LangSE kontan envite piblik la an jeneral, kominote inivèsite a an patikilye, nan yon Prezantasyon M. Frantz Gourdet ki gen pou tèm : « Lineyaris - Wout lang lespri trase ».

Aktivite a ap fèt madi 22 jen 2021 soti 2è rive 4è nan aprèmidi sou platfòm “Microsoft Teams”.

W ap bezwen klike sou lyen sa a pou ou ka patisipe : https://bit.ly/3ijJ0Ez

Moderatè : M. Moles Paul, Anseyan nan UEH, Manm LangSE.

Dire Seminè a se 120 minit.                            
                               
Rezime : Ak yon bon valè egzanp kreyòl, n a pral prezante yon sentaks lineyè. Li pa sèvi ak kategori leksikal ni ak chema pyebwa Tchòmski e latriye yo. Li montre lide sa moun k ap kominike yo chwazi pou bati panse yo, yo chazi yo pandan y ap mache nan sikui lang pa yo, sou wout lespri yo trase nan sèvo yo pou yo pale.

Pòtoprens, 18 jen 2021.
                                                                                                                                       
Sekretarya LangSE, FLA/ UEH
------++++--------++++-------
Université d’Etat d’Haïti
Laboratoire Langue, Société, Education (LangSE)

AVIS

Le LangSE convie le public en général, la Communauté universitaire en particulier, à une Présentation de M. Frantz Gourdet sur le thème : « Linéarisme et infrastructures syntaxiques ».

L’activité a lieu le mardi 22 juin 2021 de 2 hrs pm à 4 hrs pm via la plateforme « Microsoft Teams ».

Le lien suivant y donnera accès : https://bit.ly/3ijJ0Ez

Modérateur : M. Moles Paul, Enseignant à l’UEH, Membre du LangSE.

Durée du Séminaire : 120 minutes.

Résumé : En s’appuyant sur l’analyse du créole haïtien, le conférencier fera une brève présentation du linéarisme, sa théorie du langage qui introduit une syntaxe linéaire s’affranchissant des modèles arborescents et à « catégories lexicales » classiques. Cette théorie propose une infrastructure syntaxique attachée à chaque langue interne.